Obchodní podmínky
ŠAFY production s.r.o.
se sídlem Údolní 212/1, Praha 4
identifikační číslo: 24769444
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl
C, vložka 172829
email: metaxashop@safyproduction.cz


pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové
adrese shop.metaxa.cz


ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti ŠAFY production
s.r.o, se sídlem Údolní 212/1, Praha 4, identifikační číslo: 24769444, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 172829 (dále jen „prodávající“) upravují
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy
(dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále
jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je
prodávajícím provozován na internetové adrese shop.metaxa.cz, a to prostřednictvím webového
rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky
prodávajícího umístěné na adrese shop.metaxa.cz (dále jen „webová stránka“) a další související
právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit
zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání
v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní
podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


Uzavření kupní smlouvy
Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně
uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně i bez daně z
přidané hodnoty, včetně poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dopravu se účtují
zvlášť. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány
ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít
kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve
webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu
ohledně tohoto zboží.
Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu
platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku
webového rozhraní obchodu),
- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které
do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby
vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na
tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za
správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí
elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní
či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny,
předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například
písemně či telefonicky).
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je
prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami,
které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady
vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní
smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.


Cena zboží a platební podmínky
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit
prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
- prodávající akceptuje platbu kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového
platebního portálu.
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a
dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s
dodáním zboží.


V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby
je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.


Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému
potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.


Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy,
vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad
– fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající
kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu
kupujícího.


Obvyklá dodací doba, skladová dostupnost a způsoby platby za zboží
V online obchodě je k dispozici u většiny položek informace o skladové dostupnosti . Pokud skladová
dostupnost u položky není vyznačena a nachází se tam údaj o obvyklé dodací době , rozumí se tím
doba, do které objednanou položku naskladníme od dodavatele, pokud ji má skladem. V případě, že
ji skladem nemá, budeme Vás neprodleně o této skutečnosti informovat a domluvíme se na dalším
postupu.


Dodací podmínky
Většina položek uvedených na internetovém obchodě shop.metaxa.cz je skladem, dodací lhůta
odvisí od dostupnosti zboží, které vyskladňujeme ihned, nebo nejpozději do 5 pracovních dnů. Výjimečně se však může stát, že Vámi objednané zboží je momentálně vyprodané nejenom u nás, ale nemá ho ani náš dodavatel. V takovém případě Vás budeme v nejkratším možném termínu o této situaci informovat.

Způsob platby a doručení
Dobírka
Zboží, které jste si vybrali, zašleme na Vaší adresu Českou poštou a Vy ho zaplatíte při
jeho převzetí. Balné ani manipulační poplatek neúčtujeme.
Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na
věci přechází převzetím zboží kupujícím.

Záruční podmínky a reklamace
Postup pro uplatnění práva reklamace upravuje občanský zákoník. Na veškeré zboží je poskytována
záruka o minimální délce 24 měsíců, na některé zboží však může být záruční doba delší, což je vždy
uvedeno v záručním listě nebo návodu.
Záruka se vztahuje pouze na závady, které jsou jednoznačně způsobeny vadou materiálu nebo vadou
výrobní.
Nevztahuje se na zboží poškozené neodbornou montáží, zanedbáním údržby či používáním k jiným
účelům, než je určeno.
Všechny zásilky firmy prodávajícího jsou pojištěny, proto je zboží poškozené během přepravy
nutno reklamovat v co nejkratším termínu u dopravce! Zboží v poškozeném obalu důrazně
doporučujeme nepřebírat, nebo vybalit a obsah zásilky zkontrolovat v přítomnosti
pracovníka přepravní služby !
Délka záruční doby se v žádném případě nerovná délce životnosti výrobku. Běžné opotřebení vzniklé
používáním výrobku nelze reklamovat jako vadu. Každá řádně podaná reklamace (zboží je možné
zaslat poštou na naší adresu nebo dohodnout termín osobního předání v naší provozovně) bude
předložena výrobci (nebo jeho zodpovědnému zástupci) k posouzení a v případě oprávněné
reklamace vyřízena výměna zboží, nebo jeho oprava v nejkratším možném termínu, nejpozději však
do 1 měsíce od převzetí.

Odstoupení od kupní smlouvy
Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů bez udání důvodu. Tato lhůta běží ode
dne převzetí zboží kupujícím. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o
svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat prodávajícího písemně, a to elektronickou poštou,
osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby kupujícího).
Prodávající umožňuje kupujícímu odstoupit od smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání
vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách shop.metaxa.cz
Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí odstoupení od smlouvy bez zbytečného odkladu, a to na adresu
elektronické pošty kupujícího.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva
odstoupit od smlouvy před uplynutím výše uvedené lhůty.
Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním
obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
Odstoupit od kupní smlouvy nelze na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží,
které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video
nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na
dodávku novin, periodik a časopisů.
Odstoupí li kupující od smlouvy, je povinen zaslat nebo předat zboží které od prodávajícího obdržel,
bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, a to na své náklady.
Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím
jinak, než je nutné s ohledem na jeho vlastnosti. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené
kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči
kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající
oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny
Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající kupní cenu bez zbytečného odkladu, nejpozději
do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající však není povinen poslat peněžní prostředky
kupujícímu dříve, než od něj obdrží zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti
již při vracení zboží kupujícím.
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně
spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok
na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na
vrácení kupní ceny.
Neoznámí-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Přeprava a dodání zboží
Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.
Zboží zasílá prodávající kupujícímu Českou poštou. Úhrada se provádí při převzetí ve výši
ceny zboží. Balné ani manipulační poplatek neúčtujeme. 
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a
případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající podle kupní
smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít
zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně
nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s
opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží
od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad
toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném
vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Odpovědnost za vady, Záruka
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční
odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením §
2158 a násl. občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že
je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti
smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě
jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu
obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo
hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle
používá.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní
smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl
do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její
opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo
od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou
věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během
šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to
neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví
jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti
prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny ŠAFY production s.r.o.,
Údolní 212/1, Praha 4.


Další práva a povinnosti smluvních stran
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu
(včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že
nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně
zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní
obchodu.
Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové
vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní
obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních
zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů
třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště,
identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále
společně vše jen jako „osobní údaje“).
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a
povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícím. Kupující
výslovně souhlasí se zasíláním obchodních informací a sdělení prodávajícím.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při
objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez
zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu
kupujícího předávány třetím osobám.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v
elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným
způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o
dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se
zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením
doručeným na adresu prodávajícího.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v
rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování,
může:
požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o
blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle
předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný
stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad
pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se
svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto
informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat
přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem
prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení
prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Doručování
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé
smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno
na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
Zpráva je doručena:
v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty;
integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky
adresátem,
v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením
převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10)
dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u
provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
Rozpor s kupní smlouvou
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou,
zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující práva na
to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní
smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový
postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo
od smlouvy odstoupit. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí
věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak nebo to
neodporuje povaze věci.


Závěrečná ustanovení
Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje
mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou
dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího
nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný
živnostenský úřad.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,
namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co
nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních
ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.Kupní
smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není
přístupná.
Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování ŠAFY production s.r.o., Údolní 212/1,14700
Praha 4, adresa elektronické pošty metaxashop@safyproduction.cz
Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.1.2014. Jsou
k dispozici elektronicky na shop.metaxa.cz